Image

Przedsiębiorcze i niezależne NGO

O projekcie

niezalezne_ngoProjekt „PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO” realizowany był przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (www.faow.org.pl) na rzecz społeczności lokalnych w okresie maj-grudzień 2015 roku.  Korzystał z dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015.

Autorkami projektu były:
Katarzyna Jórga, członek Zarządu FAOW, zarzad2@swiatowidlubowo.pl, tel. 510 209 483
Sylwia Romańska-Węzik, członek Zarządu FAOW, sylwia-roma@wp.pl, tel. 609 412 014

Głównym celem projektu było wzmocnienie i profesjonalizacja 80-ciu polskich organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności oraz zmiana sposobu ich zarządzania.

Adresatem bezpośrednim projektu było 80 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) z całej Polski.  Jedynym kryterium wyboru organizacji biorących udział w szkoleniach był fakt prowadzenia organizacji pozarządowej i dobra wola nabycia wiedzy o możliwościach prowadzenia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej.  Założono także, że prace nad biznes planem i udział w projekcie nie obligują organizacji do zmian statutowych oraz do prowadzenia/otworzenia działalności gospodarczej. O uczestnictwie w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń.

Cykl SZKOLEŃ składał się z jednego szkolenia dwudniowego i jednego szkolenia jednodniowego (razem 24 godziny szkoleniowe). Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów – ekspertów FAOW, którzy mieli umiejętności, zdolności trenerskie oraz doświadczenie w pracy w organizacji oraz prowadzeniu odpłatnej i/lub gospodarczej działalności w organizacjach pozarządowych. W związku z tym przekazywana wiedza posiadana przez trenerów miała charakter teoretyczny i praktyczny.

Szkolenia zostały zorganizowanie w następujących subregionach i terminach:
1.    pomorskie i kujawsko-pomorskie     25-26.09.2015 r. oraz 07.11.2015 r.
2.    podlaskie i warmińsko-mazurskie     28-29.08.2015 r. oraz 15.10.2015 r.
3.    podkarpackie i lubelskie         16-17.10.2015 r. oraz 09.11.2015 r.
4.    mazowieckie i świętokrzyskie     12-13.09.2015 r. oraz 18.10.2015 r.
5.    śląskie i małopolskie             09-10.10.2015 r. oraz 06.11.2015 r.
6.    opolskie i dolnośląskie         18-19.09.2015 r. oraz 16.10.2015 r.
7.    zachodniopomorskie i lubuskie     02-03.10.2015 r. oraz 23.10.2015 r.
8.    łódzkie i  wielkopolskie         25-26.10.2015 r. oraz 23.11.2015 r.
Każdy uczestnik szkolenia miał zapewniony nocleg, wyżywienie a także otrzymał drukowane materiały szkoleniowe i materiały promocyjne oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego).

szkolenie

Szkolenie w subregionie lubelsko-podkarpackim

DORADZTWO dla NGO (do 5 h na jedno NGO) prowadzone było pomiędzy 2-dniowym a 1-dniowym szkoleniem w zakresie przygotowania biznes planów.  Uczestnicy szkoleń wraz z pozostałymi członkami organizacji przy wsparciu doradcy dopracowywali przygotowane na szkoleniu biznes plany dla działalności odpłatnej i/lub gospodarczej na podstawie analizy własnych zasobów i pomysłów.

3 2 Przykłady dokumentów wypełnianych przez uczestników szkoleń/doradztwa

W działania projektu zaangażowanych było 7 wolontariuszy, co znacznie ułatwiło proces rekrutacji, organizacji szkoleń, promocji projektu w poszczególnych subregionach Polski.

W ramach projektu udało się wzmocnić 82 polskie organizacje pozarządowe. Udział w szkoleniu umożliwił im:

 • nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych planowania przychodów i wydatków w organizacji,
 • ocenę konkurencyjności swojej oferty na rynku w ujęciu biznesowym,
 • analizę własnych zasobów (rzeczowych i osobowych) w tworzeniu ofert współpracy i prowadzenia ciągłych ofert usługi dla danej grupy odbiorców.

Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe:

 • zweryfikowały swoje statuty – część organizacji jeszcze w trakcie trwania projektu modyfikowało zapisy, aby dostosować bieżące działania do zapisów statutowych i móc realizować swoje cele w elastyczny sposób,
 • odkryły albo uświadomiły sobie swoje zasoby, które są ich mocnymi stronami, na których mogą bazować przy planowaniu działalności odpłatnej czy gospodarczej,
 • nauczyły się też mówić językiem korzyści,
 • potrafią odróżnić proces/działania od usługi czy produktu,
 • część uczestników projektu uruchomiła działalność odpłatną i zaczyna legalnie pobierać pierwsze opłaty od uczestników zajęć, które oferują,
 • liderzy organizacji poprawili znajomość prawa: teraz potrafią odróżnić sponsoring od darowizny,
 • znają konsekwencje obu form finansowania NGO, wiedzą, że oprócz dotacji mogą korzystać z bogatej kafeterii sposobów pozyskiwania środków: poprzez zbiórki publiczne, loterie, crowdfunding czy uruchomienie działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Ponadto w ramach projektu został opracowany Dziennik Dobrych Praktyk, który zawierał pomysły zmian w działalności w 20 organizacjach pozarządowych z różnych branż (m.in. edukacja, kultura, sport, turystyka, rekreacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska i ekologia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, prawo i jego ochrona, rynek pracy i zatrudnienie).  Dziennik, jako kompendium doświadczeń, może stanowić natchnienie dla organizacji, które nie zostały objęte bezpośrednim wsparciem w projekcie, a są zainteresowane zmianą zasad działania. Z Dziennikiem Dobrych Praktyk można zapoznać się KLIKAJĄC NA TEN LINK

Na koniec projektu została zorganizowana w Warszawie konferencja z udziałem uczestników projektu, realizatorów oraz zaproszonych gości: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OFOP-u. Wystąpienia podczas konferencji były poświęcone głównie wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie rozpoczęcia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, funduszom europejskim na ich działalność i rozwój w następnym okresie programowania. Konferencję zaszczycił swoją obecnością Wiceminister Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat działalności organizacji społecznych na terenach wiejskich, ale także przedstawił wyzwania, które widzi na początku swojej służby w Ministerstwie.

Prezentacje prelegentów, jak i film z ich wystąpień dostępne są również na naszej stronie KLIKAJĄC NA LINK

UCZESTNICY

Uczestnicy konferencji, po lewej Wiceminister Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW

trenerki

Trenerki prowadzące panel dyskusyjny: działalność odpłatna czy gospodarcza, albo jedno i drugie – dylematy polskich organizacji pozarządowych

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych

 • 192 godziny szkoleń – osiem cykli szkoleń w 8 subregionach dla 82-ciu organizacji pozarządowych
 • 160 uczestników szkoleń, którzy nabyli wiedzę praktyczną i teoretyczną nt. działalności odpłatnej/gospodarczej
 • 82 organizacje pozarządowe biorące udział w szkoleniach
 • 82 opracowane biznesplany w oparciu o model Bingo
 • 400 godzin konsultacji dla 82 organizacji pozarządowych, podczas których dopracowywano rozpoczęte na szkoleniu biznesplany działalności odpłatnej/gospodarczej
 • 7 wolontariuszy
 • 424 godziny wolontariatu
 • 1 Dziennik Dobrych Praktyk
 • 22 opracowane przykłady działalności odpłatnej/gospodarczej
 • 1 konferencja

Projekt „Przedsiębiorcze i niezależne NGO” dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.