loga_partnerzy

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zapraszają do udziału w projekcie:

„Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

300px


Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. –  30.11.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla PES poprzez działania sieciujące  oraz podniesienie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z terenu całej Polski poprzez:

  • zwiększenie liczby trwałych, ogólnopolskich sieci współpracy OWES oraz  koordynacja działań pomiędzy OWES a  innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach czy działaniach,
  • podniesienie kompetencji pracowników akredytowanych OWES w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych ,
  • zwiększenie  liczby profesjonalnych konsultantów ds. wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne w ramach OWES.

W ramach projektu zostanie utworzona trwała ogólnopolska sieć współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jako reprezentacji interesów środowiska i działań orzeczniczych; będzie ona wspierana narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń. Sieć będzie budowana we współpracy z OWES (w formie m.in. konsultacji zawartości budowanej platformy, redakcji artykułów i tekstów ważnych z punktu widzenia OWES).

Zostaną przygotowane programy szkoleń i zrealizowane wysokiej jakości usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie standardów usług OWES oraz zamówień publicznych jak też  przygotowani zostaną konsultanci OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU PO WIĘCEJ INFORMACJI

efs

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.