Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) wraz z dwoma organizacjami – Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Liderem Projektu) oraz Fundacją Fundusz Współpracy zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Celem projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych OWES z terenu całej Polski poprzez utworzenie trwałej ogólnopolskiej sieci współpracy oraz wyłonienie reprezentacji interesów środowiska i działań rzeczniczych. Sieć i narzędzia ją wspomagające służyć będą do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń, koordynacji działań wewnątrz sieci OWES, koordynacji pomiędzy siecią OWES i innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach i działaniach. Sieć umożliwi integrację sektora instytucji wspierających ekonomię społeczną, wzmocni instytucjonalnie OWES, umożliwi przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.

W dniach 28 i 29 czerwca 2017 Fundacja Fundusz Współpracy organizuje w ramach Projektu pierwsze ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r.