pasek na stron wysoka jako

Sprawozdanie można pobrać tutaj [link] 

Relacja video z Forum Lokalnych Grup Działania jest na portalu wrotapodlasia.pl: 

Część I – otwarcie konferencji, powitanie uczestników 

Część II – panel „LEADER w Europie i w Polsce z perspektywy LGD oraz KSOW” 

Część III – wystąpienie p. Joanny Gierulskiej oraz komentarze 

Część IV – panel „RLKS w Europie i w Polsce” 

Wprowadzenie

 W dniach 13-14 maja 2013r. odbyła się konferencja pod nazwą Forum Lokalnych Grup Działania.

Ogólnopolskie Forum Lokalnych Grup Działania (LGD) zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a objęte patronatem honorowym pana Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa iIMG 0435 Rozwoju Wsi. Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania, identyfikacja wartości dodanej podejścia Leader oraz podsumowanie dokonań w jego wdrażaniu w latach 2004-2013, w tym popularyzacja dobrych przykładów działań podejmowanych przez LGD w różnych regionach. Inicjatorzy mieli także nadzieję, że Forum będzie okazją do dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami i ograniczeniem barier w procesie programowania podejścia Leader w Polsce w latach 2014-2020, w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Tak rozumiane cele Forum Lokalnych Grup Działania sformułowano bardziej szczegółowo jako: 

  • wymiana      doświadczeń, identyfikacja wartości dodanej oraz podsumowanie dokonań we      wdrażaniu podejścia LEADER w Polsce w latach 2004-2013.
  • wskazanie      możliwych rozwiązań i pojawiających się barier w procesie programowania      podejścia LEADER w Polsce w latach 2014‑2020, ze szczególnym      uwzględnieniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS, ang.      Community-Led Local Development – CLLD).
  • popularyzacja      dobrych przykładów realizacji podejścia LEADER. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 350 osób, głównie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu całego kraju. Do Supraśla przyjechała reprezentacja z 15 województw (brakowało jedynie przedstawicieli województwa lubuskiego). Najliczniejszą grupę uczestników stanowili gospodarze z województwa podlaskiego (48 osób) i kujawsko – pomorskiego (46 osób); z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego przyjechały średnio liczne grupy (18-28 osób), natomiast województwa: pomorskie, mazowieckie i śląskie reprezentowało od 10 do 14 osób. Pozostałe województwa były reprezentowane na Forum LGD przez mniej niż 9 osób.

Eksperci zrealizowali program konferencji, moderowali konferencję w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, czego efektem był wysoki poziom merytoryczny prowadzonych dyskusji, oraz udzielali odpowiedzi na pytania uczestników konferencji, jak też komentarzy i wyjaśnień w ramach moderacji, porządkowali wypowiedzi w panelach dyskusyjnych oraz aktywizowali uczestników wykorzystując swoje umiejętności trenerskie. Godziny pracy ekspertów ilustruje załącznik nr 4 – plan pracy wykładowców.

Poniżej znajduje się dokładny przebieg konferencji.