FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku jako pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Inicjatorami Forum były organizacje działające w skali całego kraju lub tylko lokalnie:

 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Fundacja Idealna Gmina,
 • Fundacja IUCN Poland,
 • Fundacja Wspomagania Wsi,
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
 • Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
 • Polska Zielona Sieć,
 • Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”,
 • WWF Polska.

Do 21 września 2005 roku akces do Forum zgłosiło, podpisując Deklarację Współpracy w ramach FAOW,76 organizacji z całej Polski.
Zasady funkcjonowania FAOW
Założenia Programowe FAOW
Lista organizacji członkowskich
Rada FAOW
11 października 2004 roku organizacje członkowskie podczas II Walnego Zgromadzenia FAOW zdecydowały o podjęciu działań w kierunku sformalizowania FAOW.
18 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAOW przyjęło wstępny projekt statutu oraz zdecydowało, że FAOW przyjmie formę prawną związku stowarzyszeń.
21 września 2005 roku podczas Zebrania Założycielskiego powołano związek stowarzyszeń FAOW.