Wszystkie organizacje chcące przyłączyć się do Forum w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uprzejmie prosimy o:

  • przesłanie Uchwały organizacji o przystąpieniu do FAOW,
  • podpisanie i przesłanie Deklaracji Współpracy w ramach FAOW (najlepiej na własnym papierze firmowym),
  • przesłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii statutu,
  • uzyskanie rekomendacji (formularz do ściągnięcia) dwóch organizacji członkowskich Związku stowarzyszeń FAOW
  • składka członkowska jest uchwalana poprzez decyzję Walnego Zgromadzenia, aktualnie wynosi 36 zł/rok.

Nr konta FAOW:
Bank Ochrony Środowiska: 15 1540 1157 2115 6613 0949 0001
prosimy o wpisanie w tytule przelewu roku, za który wnoszona jest składka.

Wszystkie dokumenty prosimy przesłać na adres:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
ul. Smolna 13/307
00-375 Warszawa


UWAGA!

Organizacje członkowskie nieformalnej platformy FAOW, które już wcześniej podpisały Deklarację i uzyskały rekomendację, powinny przesłać tylko Uchwałę o przystąpieniu do FAOW i poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię statutu!