logo ministerstwa 2

SPOTKANIA PODGRUPY 2

DO SPRAW POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIA RENTOWNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH, INNOWACJI ORAZ POPRAWY ORGANIZACJI ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I PROMOWANIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ROLNICTWIE


Podgrupa 2 działa w ramach zespołu – Grupy roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powołanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkiem Podgrupy 2 jest wiceprezes Zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, p. Krzysztof Kwatera.

Prosimy o przesyłanie wszelkich pytań, uwag i wniosków związanych z PROW 2014-2020 do Sekretariatu FAOW.

Na następnych stronach przedstawiamy informacje na temat spotkań Podgrupy 2 (nawigacja przyciskami poniżej lub za pomocą menu u góry artykułu):