Projekt powstał w celu zwiększenia zakresu oraz poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej, w szczególności samorządowej (jednostek samorządu terytorialnego – JST)
i organizacji pozarządowych. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy pomiędzy administracją publiczną i III sektorem oraz upowszechnienia wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i JST.

 

W ramach projektu:

  • powstaną 4 ekspertyzy zagadnień związanych ze współpracą pomiędzy organizacjami i administracją publiczną,
  • zostanie wypracowany model współpracy administracji publicznej (w szczególności administracji samorządowej) z organizacjami pozarządowymi. Model uwzględni różne aspekty współpracy (finansowe i pozafinansowe) pomiędzy administracją a organizacjami, będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawierać będzie odniesienia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie usystematyzowanym opisem głównych typów relacji w ramach współpracy administracji i organizacji pozarządowych (z uwzględnieniem prawnych i praktycznych uwarunkowań) oraz modelowym (docelowym i minimalnym) opisem narzędzi i metod stosowanych do wypełniania ich treścią wraz z przykładami z różnych miejsc w Polsce;
  • powstanie Indeks Jakości Współpracy (IJW) – narzędzie badawcze pozwalające na monitorowanie jakości współpracy międzysektorowej; metodologia IJW będzie mogła być wykorzystana po zakończeniu projektu do prowadzenia badań służących ogólnej diagnozie jakości współpracy międzysektorowej w kraju, jak też na poziomie lokalnym, do samodzielnego wykorzystania przez JST lub organizacje;
  • powstanie Poradnik współpracy międzysektorowej – dystrybuowany wśród wszystkich JST i wybranych organizacji.

Czas trwania projektu: wrzesień 2009 – luty 2012 r.

 

Osoby do kontaktu:
Aleksander Woźniak (aleksander.wozniak@www.faow.ayz.pl)
Marcin Marciniak-Mierzejewski (marcin.mierzejewski@www.faow.ayz.pl)
tel. 22 596 16 45-46