Liczne Lokalne Grupy Działania i inne organizacje wiejskie skupiają swoją uwagę na promocji produktów lokalnych. Upatrują w nich szansę na rozwój swoich okolic i metodę wsparcia małych gospodarstw. Jednak często są to jednorazowe działania, które umożliwiają producentowi zaprezentowanie swojego produktu, ale nie pociągają za sobą innych form pomocy. Aby rynek produktów lokalnych mógł się rozwijać, a producenci osiągali zyski ze sprzedaży, potrzebne są systematyczne działania dotyczące nie tylko promocji, ale również rozwijania kanałów dystrybucji, edukowania na temat przepisów prawa związanych z obrotem produktami lokalnymi oraz pokrewnych dziedzin. Ponadto osoby i organizacje związane z produktami lokalnymi powinny ze sobą współpracować, aby ich działania były skuteczniejsze.

 

W podejmowaniu działań mających na celu wsparcie produktów lokalnych niezwykle ważna jest identyfikacja czynników, które sprzyjają rozwojowi i takich, które go ograniczają. Projekt umożliwia pozyskanie informacji na temat takich czynników oraz na temat dobrych praktyk związanych z rozwojem produkcji i dystrybucji produktów lokalnych podejmowanych w krajach UE. Informacje te mogą być wykorzystane przez organizacje wspierające producentów lokalnych, przez samych producentów, ale są skierowane także do decydentów politycznych, którzy przez odpowiednie decyzje (np. zmiany prawne) mogą wpływać na rozwój rynku produktów lokalnych w Polsce.

Projekt umożliwia zbliżenie różnych interesariuszy działających w obszarze produktów lokalnych oraz wymianę doświadczeń i oczekiwań związanych z przyszłością. Dzięki temu możliwe jest lepsze planowanie strategii rozwoju produktów lokalnych.