Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został opublikowany na stronie MRiRW w zakładce: PROW 2014-2020.

Zachęcamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl  do 15 maja 2013 r.

23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

  • opiniowanie,      analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji      poszczególnych instrumentów wsparcia;
  • opiniowanie,      analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z      przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania na środowisko      programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
  • monitorowanie      postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania i      realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i administracji publicznej. Z ramienia Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w pracach grupy uczestniczy pani Mirosława Tomasik.

W trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym zarysem programu i do przesyłania uwag.