Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

FAOW traktuje podejście RLKS jako narzędzie istotne dla skutecznego rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich, rozwinięcie podejścia LEADER, do wdrożenia w Polsce którego nasza organizacja miała możliwość się przyczynić.

Na tej stronie znajdziesz:

  1. Czym jest RLKS
  2. Legislacja oraz wytyczne dot. RLKS
  3. Dlaczego warto w Polsce wprowadzać RLKS
  4. Dodatkowe informacje nt. RLKS na lata 2014-2020

Czym jest RLKS?

Z dokumentu „Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce CLLD” (aut. Krzysztof Kwatera, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania):

„Instrument dotyczący Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS/CLLD) opisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 5 funduszy, więcej parz: COM/2011/0615 wersja ostateczna. 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW, w taki sposób, że:

  • RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich,
  • w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności (ten ostatni raczej w najmniejszym zakresie). (…)

 [pełny dokument w PDF]

Legislacja oraz wytyczne dot. RLKS

Dnia 17 marca br. Prezydent RP – Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r.

Materiały archiwalne:

Komisja Europejska przygotowała dwa tomy “Wytycznych” dotyczących Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS, po ang. CLLD). Pierwszy tom, wyjaśniający na czym ogólnie polega podejście RLKS i adresowany przede wszystkim do Instytucji Zarządzających, ukazał się w kwietniu 2013 roku w wersji angielskiej, na polski został niedługo potem przetłumaczony przez nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [LINK DO WERSJI ANGIELSKIEJ, LINK DO WERSJI TŁUMACZONEJ NA POLSKI].

Drugi tom ukazał się po angielsku w maju 2014 roku, a w sierpniu został przetłumaczony przez Komisję na wszystkie oficjalne języki UE [LINK DO WERSJI ANGIELSKIEJ, LINK DO WERSJI TŁUMACZONEJ NA POLSKI]. Tytuł drugiego tomu sugeruje, że jest on adresowany przede wszystkim dla podmiotów lokalnych (istniejących i potencjalnych LGD na różnego typu obszarach), ale jest w nim też wiele informacji przydatnych w przygotowaniu Programów Operacyjnych i rozporządzeń wykonawczych zarówno do podejścia Leader, jak i do RLKS w innych funduszach. Szczególnie ciekawy może być rozdział 3, wyjaśniający jak należy rozumieć poszczególne zapisy Rozporządzenia w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych opisującego zasady podejścia Leader/RLKS, a także rozdział 7 dotyczący sposobów na delegowanie odpowiedzialności i uproszczenie procedur administracyjnych.

Należy pamiętać że podręczniki nie są obowiązującym prawem, jednak mają dużą wartość ze względu na to że ich treść została uzgodniona przez wszystkie 4 Dyrekcje Generalne zarządzające Funduszami, w których możliwe jest stosowanie podejścia RLKS (DG AGRI, DG MARE, DG REGIO i DG EMPL). W razie wątpliwości co do wersji polskiej warto odwołać się do wersji angielskiej, która była przedmiotem uzgodnień i weryfikacji.

 

Warto przypomnieć, że wśród ekspertów pracujących nad tym opracowaniem znaleźli się Prezes Zarządu FAOW, Ryszard Kamiński, oraz Wiceprezes, Urszula Budzich-Tabor, która jest też współautorem rozdziału 7.  

Dlaczego warto wprowadzać RLKS w Polsce?

  • Daniel Podobiński z Partnerstwa Borów Niemodlińskich zebrał argumenty za wprowadzeniem RLKS w województwie opolskim, ważne również w kontekście całego kraju [pobierz plik].
  • Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny również pozytywnie opiniuje RLKS [pobierz plik]

Zachęcamy do zapoznania się naszymi inicjatywami związanymi z pracami nad wdrażaniem RLKS w Polsce:

Pracownia Badań i Innowacji Stocznia wystosowała apel do Marszałków, by zachęcić ich do stosowania RLKS. [przejdź do artykułu]

RLKS na lata 2014-2020

Polecamy stronę KSOW gdzie zamieszczane sa informacje na temat Leadera 

 

Anna.Limanowska@fleishmaneurope.com