Image

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

logo

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

1

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

W kierunku uwzględnienia koncepcji łagodnej sugestii w strategiach politycznych UE

POBIERZ

Energetyka prosumencka i prosumenckie spółdzielnie energetyczne – możliwości i wyzwania w państwach członkowskich UE

POBIERZ

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych w ramach łańcucha dostaw produktów spożywczych, realizowanych między przedsiębiorstwami

POBIERZ

Program działań do roku 2030 – Unia Europejska zaangażowana
w zrównoważony rozwój na świecie

POBIERZ

Główne czynniki wpływające na wspólną politykę rolną po 2020 r.

POBIERZ

Wspólny wysiłek redukcyjny do roku 2030 oraz użytkowanie gruntów,
zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo (LULUCF)

POBIERZ

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

POBIERZ

Realizowane projekty | Aktualności z realizowanych projektów