Zarząd związku stowarzyszeń Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich uprzejmie zaprasza członków FAOW na walne zebranie, które odbędzie się w siedzibie Sekretariatu FAOW-u przy ulicy Smolnej 34 lokal 7 w Warszawie w czwartek 9 czerwca 2016 roku.  Rozpoczęcie spotkania o godzinie 14:00.

Program Zebrania Walnego Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich –

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
8. Informacja Zarządu na temat bieżących działań FAOW i planów do końca 2016 roku
9. Dyskusja
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał

Dla celów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w zebraniu pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@faow.org.pl.