loga_partnerzy

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich informuje o wynikach postępowania na moderatorów i ekspertów w ramach projektu: Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Umowa POWR.02.09.00-00-0012/16-00 w terminie wrzesień-grudzień 2017

Protokół odbioru ofert

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej