loga_partnerzy

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich informuje o wynikach postępowania  na przygotowanie tekstów do biuletynu w ramach projektu  „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Lista oferentów

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej