loga_partnerzy

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich informuje o wynikach postępowania ofertowego na przygotowanie tekstów do biuletynu w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zobacz wyniki

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej