loga_partnerzy

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym nr 1/FAOW/2017 Komisja Przetargowa w dniu 24 kwietnia 2017 przekazała protokół z wynikami oceny ofert.

ZOBACZ

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej