loga_partnerzy

Wynik postępowania ofertowego z dnia 05.04. 2017 roku – Świadczenie usług informatycznych/programistycznych w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16

Termin złożenia ofert – 15 kwietnia 2017, do godz. 14.00

O godz. 14.00 Komisja Przetargowa rozpoczęła ocenę złożonych ofert.

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi polegającej na stworzeniu strony internetowej oraz platformy współpracy ogólnopolskiej sieci OWES w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w zadaniu 3 – Platforma współpracy ogólnopolskich sieci OWES obudowana narzędziami

Wpłynęły 3 oferty.

Komisja Przetargowa przyjęła ofertę nr 2 która zdobyła największą ilość punktów

tabela

Oferenci mają prawo poprosić o Protokół Komisji Przetargowej i odwołać się w ciągu 7 dni od jej decyzji.

efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej