ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PLAN DZIAŁAŃ FAOW
NA DRUGĄ ROCZNĄ KADENCJĘ

SILNE FORUM

IDEA: To obszar obejmujący wzmacnianie wewnętrzne Forum poprzez:

· Zwiększanie liczebności i różnorodności członków
· Podnoszenie aktywności i jakości działania Forum i jego członków
· Wzmocnienie merytorycznej sprawności Forum
· Rozwijanie komunikacji w ramach Forum
· Instrumenty integrujące członków Forum
· Uzyskanie osobowości prawnej.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA:

· Pozyskiwanie nowych członków w celu ugruntowania pozycji
· Sprawny system zajmowania stanowiska
· Zbudowanie z FAOW skutecznej i jeszcze silniejszej platformy organizacji działających na wsi (uzyskanie osobowości prawnej)
· Powołanie w obrębie FAOW struktur regionalnych, skupiających instytucje zarządzające i wykorzystujące dostępne dla wsi instrumenty funduszy strukturalnych
· Powołanie w FAOW grup tematycznych i/lub Komisji Specjalistów, której zadaniem będzie przygotowywanie opinii Forum na temat działań i programów rządowych
· Działania informacyjne ułatwiające potencjalnym beneficjentom złożenie dobrych wniosków do Leadera poprzez platformę konsultacji i wymiany
· Prowadzenie akcji informacyjnej i innych działań edukacyjnych nt. podejścia typu Leader.
· Wypracowanie stanowisk dotyczących kolejnego okresu programowania środków UE na rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
· Kwestia możliwości zdobywania przez FAOW funduszy na działalność programową
· Przygotowanie planu długofalowej akcji informacyjnej dotyczącej Leadera.

 TRWAŁE PARTNERSTWO

IDEA: Współpraca, ale także udział w koalicjach (szczególnie ponadnarodowych) jest ważnym elementem utrwalającym funkcjonowanie Forum i uzasadniającym jego aktywność w sferze publicznej:
· Solidne podstawy relacji Forum z partnerami krajowymi
· Aktywny udział Forum w inicjatywach ponadnarodowych
· Wspieranie regionalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. partnerstw wdrażających podejście Leadera
· Rozwinięta wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów, szczególnie sąsiedzkich (także spoza UE).

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA:

· Pomoc w nawiązywaniu kontaktów, zarówno w obrębie kraju, jak i zagranicznych – spotkania, seminaria, wizyty studialne u siebie nawzajem
· Działania na rzecz rozszerzenia działań typu LEADER w programach rządowych na lata 2007 – 2013
· Monitorowanie działań prowadzonych według podejścia typu Leader
· Budowanie silnej pozycji FAOW
· Aktywny udział w procesie kreowania polityki i instrumentów wsparcia wobec obszarów wiejskich
· Udział w Sieci PREPARE i obecność w innych platformach działających w UE.

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

Na podstawie doświadczeń z dotychczasowej kadencji Rady, należy zapewnić sprawność funkcjonowania poprzez:
· Zapewnienie przejrzystości działań, szczególnie w okresach między posiedzeniami Rady,
· Utrzymanie wysokiej częstotliwości i dobrej frekwencji posiedzeń,
· Zapewnienie finansowania działań Sekretariatu i Rady
· Utrzymanie i rozwijanie planowego działania i raportowania
· Utrzymanie i rozwijanie stosowanie prostych i przejrzystych procedur, np. ustalenie zasad komunikacji i konsultacji w ramach Rady i z członkami Forum
· Członkowie Rady powinni mieć konkretne obszary tematyczne, za które byliby odpowiedzialni
· Promowanie inicjatyw członków Forum.