loga_partnerzy

WAŻNE DO: 21-04-2017 r. godz. 14.00

DODANO: 2017-04-10

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaproszenie do współpracy ekspertów, moderatorów i trenerów mających doświadczenie w pracy w ramach przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Oferenci zatrudnieni będą w ramach przeprowadzanych spotkań ogólnopolskich (3-4), oraz branżowych (16). Nasze działania kierujemy do animatorów, pracowników monitorujących PES i PS, koordynatorów regionalnych, doradców biznesowych, doradców kluczowych i innych doradców

Moderatorzy spotkania sieciującego

Spotkania sieciujące są podstawowym narzędziem zbudowania zaufania między OWES i nawiązania kontaktów z innymi podobnymi sieciami (LGD, KSU, itp.). Na pierwszym spotkaniu sieciującym, planowanym w  czerwcu 2017 r., przewidziany jest udział 4 moderatorów.

Zadaniem moderatora jest:

–  przygotowanie metodologii i szczegółowego scenariusza poszczególnych sesji (w ramach      uzgodnionego wcześniej ramowego programu spotkania);

–  uzgodnienie zawartości wystąpień prelegentów zewnętrznych i zaplanowanie sposobu ich wykorzystania w procesie sieciowania;

–  przygotowanie materiałów do moderacji, wizualizacji, merytorycznej treści materiałów dla uczestników;

–   udział w briefingu dla moderatorów przed rozpoczęciem spotkania (briefing planowany  jest na dzień poprzedzający spotkanie sieciujące w godz. popołudniowych);

–    współprowadzenie sesji plenarnych spotkania sieciującego (2 -dniowe spotkania sieciujące)

–    prowadzenie zajęć w równoległych grupach warsztatowych

–   przygotowanie podsumowania dyskusji i ewentualnych uzgodnień (np. co do wspólnych działań, projektów) podejmowanych przez uczestników na spotkaniu

–    sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego spotkania.

Wymagane umiejętności:

–  ukończone studia wyższe oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

–  doświadczenie w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 2 dużych spotkań (minimum 60 uczestników, spotkanie o długości minimum 6-8 godzin) metodami aktywnymi

–  doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych warsztatów (co najmniej 4 przeprowadzone warsztaty);

–  doświadczenie w zakresie sieciowania (np. współpraca z organizacją sieciującą inne podmioty – należy wymienić organizację, opisać kogo sieciuje oraz w jakiej formie ekspert z nią współpracuje)

– informacje o doświadczeniu powinny zostać opisane w CV. Skan cv podpisany przez oferenta.

Pożądane:

– znajomość problematyki ekonomii społecznej (należy wskazać projekty, w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 5 lat)

– znajomość metody Open Space

– Informacja o współpracy z organizacją będącą podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania.

Eksperci w spotkaniu sieciującym

Zadaniem ekspertów zewnętrznych w trakcie spotkania sieciującego jest wniesienie wkładu merytorycznego w formie wygłoszenia prezentacji, podzielenia się dobrą praktyką i/lub udziału w panelu dyskusyjnym.

Zakres obowiązków eksperta

– przygotowanie materiałów informacyjnych i prezentacji,

– uzgodnienie tematyki spotkań ogólnopolskich i branżowych z przedstawicielami FAOW

– uzgodnienie zawartości merytorycznej wystąpień  z moderatorem/-ami

– wygłoszenie prezentacji i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników

– udział w części warsztatowej związanej tematycznie z prezentowanym zagadnieniem

– przygotowanie merytorycznego podsumowania dyskusji (czego dotyczyły pytania uczestników, jakie wnioski dla przyszłych działań sieci);

– udział ekspertów w konsultacjach na platformie internetowej

Wymagane umiejętności:

–  minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie ekonomii społecznej

–  doświadczenie w wypowiedziach publicznych (proszę wymienić co najmniej 5 przykładów wystąpienia publicznego w ostatnich 3 latach zarówno krajowych jak i zagranicznych)

–  znajomość zagadnień dotyczących współpracy między podmiotami ekonomii społecznej,  ośrodkami wspierania ekonomii społecznej oraz samorządem wojewódzkim i jego agendami.

Pożądane:

– Informacja i/lub udokumentowana rekomendacja dotycząca współpracy z organizacją będącą podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania lub organizacją będącą członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich


 1. Moderatorzy – w ofercie należy podać proponowaną cenę za moderowane spotkanie oraz czas na przygotowanie + raport . Oferta powinna zawierać cenę za 1h pracy;
 2. Eksperci – w ofercie należy podać proponowaną cena za przygotowanie prezentacji/wystąpienia – cena za godzinę pracy.
 3. Eksperci konsultujący działania PES, OWES – na platformie internetowej w ofercie powinni podać cenę za 1 godzinę konsultacji;
 4. Wraz z ofertą prosimy przesłać cv, w którym oferent opisze swoje doświadczenia związane z tematem oferty.
 5. Można składać ofertę na obie funkcje, ale Komisja Przetargowa po wyliczeniu punktów poda proponowaną funkcję podczas spotkań sieciujących. Nie dopuszczamy pełnienia obu funkcji podczas jednego spotkania sieciującego.

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 1. Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=30pkt):
 2. a) doświadczenie w moderowaniu 5 pkt
 3. b) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 20
 4. c) doświadczenie w pracy z PES 15 pkt
 5. d) oferowana kwota 60 pkt

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. (22) 626 28 84; 602 13 42 38, adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21 kwietnia 2017 r.  o godz. 14.00 (piątek).

 1. Do projektu koniecznych będzie minimum 6-8 ekspertów, 4-6 moderatorów.
 2. Oferenci związani są ofertą przez 14 dni

Oferty należy przesłać e:mailem  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych do ubiegania się o zamówienie


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej