loga_partnerzy

WAŻNE DO: 21-04-2017 r. godz. 14.00

DODANO: 2017-04-10

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Postanowienia wstępne

 1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu  nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. Zamawiającym jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (ul. Smolna 34 lok 7, Warszawa 00-375).
 3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).
 4. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego http://faow.org.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV):

80000000-4 Usługi szkoleniowe i edukacyjne

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia

Przedmiotem zamówienia jest zaproszenie do współpracy ekspertów, moderatorów i trenerów mających doświadczenie w pracy w ramach przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Oferenci zatrudnieni będą w ramach przeprowadzonego ogólnopolskiego spotkania sieciującego.

Nasze działania kierujemy do animatorów, pracowników monitorujących PES i PS, koordynatorów regionalnych, doradców biznesowych, doradców kluczowych i innych doradców w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Część I – pełnienie funkcji moderatora podczas ogólnopolskiego  spotkania  sieciującego

1

Część II – pełnienie funkcji eksperta podczas ogólnopolskiego spotkania sieciującego

2

 1. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Wykonawców na podstawie umowy cywilno-prawnej – umowy zleceni
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8:00
  a 20:00. W wyjątkowych sytuacjach realizacja usług może być w soboty i niedziele.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferenta na moderatora albo na eksperta albo na jedną i drugą rolę.

III. Obowiązki oferenta

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Zgodnie z zakresem prac z pkt.II
 2. Współpraca z ekspertem do narzędzi sieciujących

IV. Warunki udziału w postępowaniu

A) Moderatorzy

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące wymogi:
 2. Ukończone studia wyższe
 3. 3 letnie doświadczenie zawodowe
 4. Doświadczenie w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 2 dużych spotkań
 5. znajomość problematyki społecznej (należy wykazać projekty, w jakich ekspert brał udział w ciągu 5 lat)
 6. Informacja o współpracy z organizacją będącej podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania lub organizacją będącą członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

B) Eksperci

 1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące wymogi:
 2. 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie ekonomii społecznej
 3. Doświadczenie w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 2 dużych spotkań
 4. Znajomość zagadnień dotyczących współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami wspierania ekonomii społecznej oraz samorządem wojewódzkim i jego agendami.
 5. Informacja o współpracy z organizacją będącej podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania lub organizacją będącą członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Moderator może być równocześnie ekspertem, prosimy o wyraźne zaznaczenie roli w ofercie projektu. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tzn. albo na moderatora albo na eksperta.

 1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
 2. Oferent deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent podpisując Załącznik nr 1 (Formularz oferty) jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 3. Łączne zaangażowanie zawodowe każdego Wykonawcę w realizację wszystkich projektów finansowanych
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
 4. Oferent nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 5. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.

V. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto godziny zegarowej/lub dzień pracy usługi eksperckiej wyrażoną
  w złotych polskich w kwocie brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
  z wykonaniem zamówienia tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe
  (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo.
 4. Oferta może objąć jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca składając ofertę na daną część zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.
 5. Podana cena brutto

– Moderatorzy prosimy o podanie  proponowaną cenę za moderowanie za 1 dzień pracy ( w tym przygotowanie)

– Eksperci –należy podać proponowaną cenę za przygotowanie prezentacji/ wystąpienia

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 • Załączniki nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym,
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych do ubiegania się o zamówienie
 • Curriculum vitae z wykazem doświadczenia.
 1. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów koniecznych oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawców, którzy zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym, w liczbie zapewniającej należytą obsługę projektu.
 6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

VI. Termin i miejsce złożenia ofert

Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać sekretariat@www.faow.ayz.pl lub złożyć pisemną ofertę w Sekretariacie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie
(00-375 Warszawa ul. Smolna 34 lok 7) do dnia 21.04.2017 do godziny 14:00.

VII. Termin związania z ofertą

Oferent jest związany ofertą  14 dni od upływu terminu składania ofert.

VII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami

 1. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej : sekretariat@www.faow.ayz.pl , lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 10:00-15:00 pod numerem telefonu   22 826 28 84.

IX Ocena ofert

 1. Ocena ofert jest dwuetapowa:

1 etap ocena formalna

2 etap ocena merytoryczna

 1. Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający odrzuca oferty, jeśli:
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Do oferty nie załączono:
 • wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 (Formularza oferty)
 • Załączniki nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym,
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych do ubiegania się o zamówienie
 • Curriculum vitae z wykazem doświadczenia
 • Oferta nie spełnia kryteriów koniecznych.
 1. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 2. Kryteria oceny ofert:

1. Cena – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 60 pkt, wyliczana wg wzoru:

Ilość punktów = Cbn / Cb x 60

Cbn – Cena ofertowana brutto najtańszej oferty

Cb – Cena oferowana brutto ocenianej oferty

 1. Doświadczenie –( w tym doświadczenie w moderowaniu, w pracy z PES)- maksymalna ilość punktów do zdobycia – 40 pkt, wyliczane wg wzoru:

Ilość punktów = Lp / Lpn x 40

Lp – liczba lat pracy w danym obszarze ocenianej oferty

Lpn – największa liczba lat pracy w danym obszarze ocenianej oferty

X. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.
 2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

XI. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.
 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
 4. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności: – w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej
  z urlopem bezpłatnym, – w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). – w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
 5. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 6. Podana przez Oferentów kwota brutto w formularzu ofertowym zostanie po udzieleniu zamówienia pomniejszona o stosowne odliczenia (podatek dochodowy, koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego), właściwe dla Zamawiającego i Oferenta, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

 


Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. (22) 626 28 84; 602 13 42 38, adres e-mail: sekretariat@www.faow.ayz.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 21 kwietnia 2017 r.  o godz. 14.00 (piątek).

Oferty należy przesłać e:mailem  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych do ubiegania się o zamówienie


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej