loga_partnerzy

WAŻNE DO: 2018-01-28. do godz. 12.00

DODANO: 2018-01-20

 

Źródło finansowania: Projekt „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt: tel. 602 13 42 38, ew. stacjonarny (22) 826 28 84  w godzinach 10:00-15.00, adres e-mail: sekretariat@faow.org.pl

Załączniki:

1_zał_1_formularz ofertowy

2_załacznik nr 1a doświadczenie

3_Zał_2_oświadczenie o braku powiązań

4_zał_3_spełnienie warunków

5_zapytanie ofertowe moderatorzy i eksperci I-IV.2018


efsProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej