Zapytanie o cenę zgodnie z Zasadą konkurencyjności z dn. 05.04.2017

Zapytanie dotyczy projektu-którego nr naboru wynosi: POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16, Nazwa Działania:  2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt pn. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prosi o wycenę wykonania platformy internetowej oraz strony internetowej, których funkcjonalności określamy poniżej:

Strona internetowa:

 • przygotowanie projektu struktury strony
 • opracowanie projektu graficznego
 • kodowanie projektu graficznego strony do html oraz wdrożenie do systemu zarządzania treścią (WordPress, Joomla)
 • przygotowanie funkcjonalności strony niezbędnych w procesie rekrutacji np. interaktywne formularze zgłoszeniowe oraz badania potrzeb beneficjentów do projektu wraz z możliwością migracji nabywanych danych do projektowanej platformy internetowej

Platforma internetowa:

 • przygotowanie koncepcji poziomów dostępu i sposobu udzielania uprawnień
 • opracowanie niezbędnych funkcjonalności na podstawie zbadanych potrzeb OWES m.in.
 • tworzenie kont OWES zawierających dane teleadresowe, informacje na temat projektów, grup docelowych, obszarów tematycznych,
 • wprowadzanie przez OWES swojego planu działania (w tym tworzenia tabel, wykresów, budżetów i harmonogramów),
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez zamieszczanie artykułów i informacji,
 • odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników szkoleń,
 • materiały dydaktyczne, prowadzenie zajęć i zapis webinariów itp.
 • wykaz przydatnych źródeł informacji i linków
 • wspólne aplikowanie o fundusze lub wypracowywanie wspólnych procedur,
 • tworzenie testów i ankiet (multimedialnie)
 • możliwość przeprowadzania egzaminów egzaminy (multimedialnie)
 • zarządzanie hostingiem (konfiguracja),
 • nadawanie uprawnień i dostępów odpowiednich dla danego konta;
 • zamieszczanie odpowiedzi ekspertów;

Czas na wykonanie platformy wynosi  5 m-cy.

W razie zainteresowania ofertą proszę o przesłanie wymaganych dokumentów na podany poniżej adres.

Załączniki:

Zapytanie_platforma

Załącznik-nr-1

Załącznik-nr-2

Załącznik-nr-3

Termin złożenia  oferty mija  15 kwietnia 2017 r.  o godz. 14.00 Oferty należy przesłać emailem, na sekretariat@faow.org.pl  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.  W razie pytań proszę dzwonić: (22) 626 28 84;

602 13 42 38. Pytania proszę kierować do Małgorzaty Kramarz


Zapytanie o cenę zgodnie z Zasadą konkurencyjności z dn. 05.04.2017

Zapytanie dotyczy projektu-którego nr naboru wynosi: POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16, Nazwa Działania:  2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt pn. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prosi o składanie ofert na pracę eksperta od zarządzania narzędziami sieciujących z wykorzystaniem platformy internetowej przygotowywanej na zlecenie FAOW. Ekspert będzie odpowiadał za zamieszczanie na bieżąco informacji dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej.

Miejsce zamieszczania informacji: platforma internetowa

Czas: na bieżąco

Zadaniem eksperta będzie:

– regularne zamieszczanie na stronie materiałów szkoleniowych,

– ogłoszeń o  szkoleniach i spotkaniach sieciujących oraz wszelkich innych informacji ważnych dla sieci OWES;

– animowanie dyskusji i zapewnianie aktywnego udziału OWES w dyskusjach na zamkniętych forach, w miarę potrzeby wprowadzanie nowych wątków dyskusyjnych (w porozumieniu z ekspertami)

– zarządzanie bazą uczestników, nadawanie uprawnień i dostępów odpowiednich dla danego konta

–  porządkowanie dyskusji na interaktywnych forach i usuwanie wpisów kontrowersyjnych/niedozwolonych (moderacja)

–  wysyłanie przypomnień oraz zachęcanie do udziału w dyskusjach/wymianach toczących się na platformie

–  w razie potrzeby, przesyłanie zapytań zamieszczanych na stronie do ekspertów którzy udzielą odpowiedzi;

– zamieszczanie odpowiedzi ekspertów

– analiza potrzeb OWES w zakresie platformy i forów dyskusyjnych i bieżący kontakt z informatykami w celu doskonalenia narzędzi sieciujących (wprowadzania nowych funkcjonalności, udzielania dostępu kolejnym uczestnikom itp.).

– tworzenie kopii zapasowych baz danych i plików

Czas pracy 32 miesiące, 80h/m-c;  termin rozpoczęcia 1 kwietnia 2017

Prosimy o podanie formy rozliczenia: działalność gospodarcza, umowa zlecenie, zatrudnienie na etat.

Zainteresowanych ofertą proszę o przesłanie wymaganych dokumentów na podany poniżej adres.

Termin złożenia  oferty mija  15 kwietnia 2017 r.  o godz. 14.00

Oferty należy przesłać e:mailem, adres  e:mailowy sekretariat@faow.org.pl  (skan oferty i załączników) lub tradycyjną pocztą na adres: ul. Smolna 34 lok 7, 00-375 Warszawa.

W razie pytań proszę dzwonić: (22) 626 28 84; 602 13 42 38.

Ryszard Kamiński – Prezes FAOW

Załączniki:

zapytanie-na-Eksperta od narzędzi sieciujących

Załącznik-nr-1

Załącznik-nr-3

Załącznik-nr-2


Zapytanie o cenę zgodnie z Zasadą konkurencyjności z dn. 10.04.2017

Zapytanie dotyczy projektu-którego nr naboru wynosi: POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16, Nazwa Działania:  2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt pn. Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaproszenie do współpracy ekspertów, moderatorów i trenerów mających doświadczenie w pracy w ramach przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Oferenci zatrudnieni będą w ramach przeprowadzanych spotkań ogólnopolskich (3-4), oraz branżowych (16). Nasze działania kierujemy do animatorów, pracowników monitorujących PES i PS, koordynatorów regionalnych, doradców biznesowych, doradców kluczowych i innych doradców

Moderatorzy spotkania sieciującego

Spotkania sieciujące są podstawowym narzędziem zbudowania zaufania między OWES i nawiązania kontaktów z innymi podobnymi sieciami (LGD, KSU, itp.). Na pierwszym spotkaniu sieciującym, planowanym w terminie 28-29 czerwca 2017 r., przewidziany jest udział 4 moderatorów.

Zadaniem moderatora jest:

– przygotowanie metodologii i szczegółowego scenariusza poszczególnych sesji (w ramach    uzgodnionego wcześniej ramowego programu spotkania);

– uzgodnienie zawartości wystąpień prelegentów zewnętrznych i zaplanowanie sposobu ich wykorzystania w procesie sieciowania;

– przygotowanie materiałów do moderacji, wizualizacji, merytorycznej treści materiałów dla uczestników;

–  udział w briefingu dla moderatorów przed rozpoczęciem spotkania (briefing planowany  jest 27 czerwca w godz. popołudniowych, do potwierdzenia);

–  współprowadzenie sesji plenarnych spotkania sieciującego

–  prowadzenie zajęć w równoległych grupach warsztatowych

–  przygotowanie podsumowania dyskusji i ewentualnych uzgodnień (np. co do wspólnych działań, projektów) podejmowanych przez uczestników na spotkaniu

–  sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego spotkania.

Wymagane umiejętności:

– ukończone studia wyższe oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

– doświadczenie w prowadzeniu/moderowaniu co najmniej 2 dużych spotkań (minimum 60 uczestników, spotkanie o długości minimum 6-8 godzin) metodami aktywnymi

– doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych warsztatów (co najmniej 4 przeprowadzone warsztaty)

– doświadczenie w zakresie sieciowania (np. współpraca z organizacją sieciującą inne podmioty – należy wymienić organizację, opisać kogo sieciuje oraz w jakiej formie ekspert z nią współpracuje)

Pożądane:

– znajomość problematyki ekonomii społecznej (należy wskazać projekty, w jakich ekspert brał udział w ciągu ostatnich 5 lat)

– znajomość metody Open Space

– Informacja o współpracy z organizacją będącą podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania lub organizacją będącą członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Należy podać kontakt instytucji podanej w Informacji.

Eksperci w spotkaniu sieciującym

Zadaniem ekspertów zewnętrznych w trakcie spotkania sieciującego jest wniesienie wkładu merytorycznego w formie wygłoszenia prezentacji, podzielenia się dobrą praktyką i/lub udziału w panelu dyskusyjnym.

Zakres obowiązków eksperta

– przygotowanie materiałów informacyjnych i prezentacji,

– uzgodnienie tematyki spotkań ogólnopolskich i branżowych z przedstawicielami FAOW

– uzgodnienie zawartości merytorycznej wystąpień  z moderatorem/-ami

– wygłoszenie prezentacji i udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników

– udział w części warsztatowej związanej tematycznie z prezentowanym zagadnieniem

– przygotowanie merytorycznego podsumowania dyskusji (czego dotyczyły pytania uczestników, jakie wnioski dla przyszłych działań sieci);

– udział ekspertów w konsultacjach na platformie internetowej

Wymagane umiejętności:

– minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w dziedzinie ekonomii społecznej

– doświadczenie w wypowiedziach publicznych (proszę wymienić co najmniej 5 przykładów wystąpienia publicznego w ostatnich 3 latach zarówno krajowych jak i zagranicznych)

– znajomość zagadnień dotyczących współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami wspierania ekonomii społecznej oraz samorządem wojewódzkim i jego agendami.

Pożądane:

– Informacja i/lub udokumentowana rekomendacja dotycząca współpracy z organizacją będącą podmiotem ekonomii społecznej, OWES, Lokalną Grupą Działania lub organizacją będącą członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

 1. Moderatorzy – W ofercie należy podać proponowaną cenę za moderowane spotkanie 6-8h
 2. Eksperci – w ofercie należy podać proponowana cena za przygotowanie prezentacji/wystąpienia.
 3. Eksperci konsultujący działania PES, OWES – na platformie internetowej w ofercie powinni podać cenę za godzinę konsultacji;
 4. Wraz z ofertą prosimy przesłać cv, w którym oferent opisze swoje doświadczenia związane z tematem oferty.

Zapytanie ofertowe-ekspert,moderatorzy

Załącznik-nr-1

Załącznik-nr-3

Załącznik-nr-2