Okres realizacji

2018-2019

Partnerzy

Projekt realizowany samodzielnie

Finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu

Celem projektu „Akademia Umiejętności Animatora LGD” było dostarczenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności przydatnych osobom zaangażowanym w działalność Lokalnych Grup Działania (LGD) w zakresie animacji społeczności lokalnych.

Lokalne Grupy Działania powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).

Dość często obowiązek działań aktywizujących spoczywa głównie na barkach pracowników LGD, którzy mają także wiele innych zadań do wykonania, w tym związanych ze stosowaniem formalnych procedur.

Animacja w lokalnych społecznościach może być prowadzona z inspiracji władz LGD, ale niekoniecznie przez pracowników biura. Mogą takie działania podejmować członkowie LGD, ale też działacze podmiotów zrzeszonych w partnerstwie. Istotna jest wiedza
o prawach rządzących życiem społecznym i o metodach oddziaływania na uczestników tych procesów, a także o sposobach funkcjonowania wśród ludzi i metodach pracy z ludźmi. Pierwszorzędne znaczenie ma pasja do działania – motor napędzający ludzką aktywność.

O ile pasja do działania zależy od cech indywidualnych, o tyle wiedzę można dostarczyć, a umiejętności rozwinąć.

Działania

W ramach projektu odbyły się wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, w tym samodzielna praca uczestnika w lokalnym środowisku wsparta przez doradcę-eksperta. Tematyka zajęć została zaplanowana w sześciu modułach grupujących zbliżoną problematykę. Moduły zostały zrealizowane podczas trzech trzydniowych zjazdów – warsztatów.

Podstawową formą realizacji programu był cykl 3 warsztatów (po 3 dni w 4 regionach kraju), prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Praktycznym dopełnieniem warsztatów były wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym. Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych były praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy.

W ramach projektu odbył się także konkurs (a właściwie 4 konkursy w grupach regionalnych) z nagrodami pieniężnymi dla uczestników Akademii Umiejętności Animatora LGD, którego celem było zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów. Przedmiotem konkursu była relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym w czasie miesięcy wakacyjnych.

Na zakończenie projektu, w dniach 2-3 października 2018, odbyła się konferencja podsumowująca poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych. Podczas konferencji ogłoszono także wyniki konkursu.

Uczestnicy

Uczestnikami Akademii byli:

  • partnerzy
  • członkowie
  • przedstawiciele
  • pracownicy
  • wolontariusze

 

LGD zainteresowani umiejętnym wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości i umiejętnym wykorzystaniem szeroko rozumianych lokalnych zasobów.