Na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadzi badania nad rozwojem obszarów wiejskich w Polsce. Prace badawcze będą się opierały na ekspertyzie OECD i jego krajów członkowskich w tej dziedzinie, na wizytach studyjnych ekspertów jak i na wkładzie merytorycznym i komentarzach polskich środowisk rządowych, akademickich i pozarządowych zainteresowanych rozwojem wsi. Przy powstaniu raportu, który ukaże się w 2017 roku, współpracuje lokalny zespół ekspercki, do którego zaproszone zostało Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Raport OECD pt. ‘Przegląd krajowej polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce’ będzie kolejnym raportem na temat potencjału gospodarczego i szans rozwoju obszarów wiejskich w jednym z krajów członkowskich OECD. Eksperci mają za zadanie ocenić stan rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz wskazać na mechanizmy, które dadzą nadzieję na rozwój ich konkurencyjności.  Podejście OECD, uchwalone przed miesiącem Nowa Polityka Obszarów Wiejskich, zakłada potrzebę wspierania przedsiębiorczości obszarów wiejskich, odejście od subsydiów do inwestycji na tych obszarach oraz na potrzebę dialogu społecznego oraz wysokiej jakości administracji. Spojrzenie OECD wykracza poza ograniczenia unijnej polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

Do marca 2016 roku lokalny zespół ekspercki przedstawi ekspertom OECD swoje opinie i wskazania. Eksperci OECD wiosną i jesienią 2016 roku odbędą wizyty w Polsce, aby z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz innych środowisk przedyskutować wstępne spostrzeżenia i hipotezy.  Raport będzie cennym narzędziem dla planowania podejścia do rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku.

Informacja o postępie prac będzie dostępna na stronie internetowej FAOW, na stronach organizacji członkowskich, takich jak FAPA, FDPA oraz FWW, jak i przy okazji wydarzeń organizowanych przez naszych partnerów.

Więcej informacji

  • OECD – strona dotycząca badań nad rozwojem obszarów wiejskich (strona dostępna po angielsku i francusku)

Kontakt