Opracowanie „Projekt Fair Village – Wieś Otwarta” stanowi zbiór, autorskich i zaczerpniętych z różnych źródeł, informacji dotyczących rozwojowych problemów współczesnego świata w aspekcie relacji globalnej Północy (krajów rozwiniętych) i globalnego Południa (krajów słabo rozwiniętych).

Celem poniższych materiałów jest pomoc uczestnikom realizowanego przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich we współpracy z organizacjami Klimabundnis (Austria) i Reflex (Węgry) projektu Fair Village – Wieś Otwarta w osiągnięciu założonego rezultatu projektu, jakim ma być wzrost świadomości i zrozumienia problemu w odniesieniu do: potrzeby ochrony klimatu (przeciwdziałania zmianom klimatycznym) i gleb, zrównoważonego rozwoju – w odniesieniu do środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywnościowego, Milenijnych Celów Rozwoju, sprawiedliwego handlu i partnerstw globalnych. Ich częścią są także informacje nt. Senegalu – partnerskiego kraju projektu, reprezentującego region subsaharyjski – najuboższy i jeden z najbardziej zagrożonych zmianami klimatycznymi regionów świata.

Opracowanie to stanowi kompendium podstawowej wiedzy odnoszącej się do powyższych, w sumie bardzo szerokich, zagadnień. Poszerzenie tej wiedzy ułatwi, stanowiąca część opracowania, lista materiałów źródłowych w języku polskim lub angielskim oraz załączone publikacje i podręczniki.

PobierzWięcej informacji o projekcie "Fair Village - Wieś Otwarta"