Lorem ipsum dolore etc amos

Celem FAOW jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Powyższe cele obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych.