Okres realizacji

2011-2014

Partnerzy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

oraz współpraca poprzez prowadzenie regionalnych biur projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku
Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja z Legnicy
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Finansowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

Głównym celem projektu było stworzenie metodologii wspierania aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich, upowszechnienie dobrych praktyk oraz zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Celami szczegółowymi projektu były:

 • diagnoza potrzeb i problemów organizacji wiejskich,
 • stworzenie długofalowego oraz profesjonalnego systemu wsparcia wiejskich organizacji pozarządowych opierającego się na regionalnych Centrach Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
 • podniesienie kompetencji organizacji wiejskich poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i edukacyjne oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i przygotowanie do realizacji wspólnych projektów.
 • zwiększenie skuteczności oddziaływania wiejskich NGO na rozwój obszarów wiejskich poprzez wypracowanie metodologii wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
 • stworzenie ram wsparcia dla mieszkańców wsi chcących zaangażować się w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • zapewnienie kobietom i mężczyznom równego dostępu do fachowego doradztwa i wsparcia NGO na obszarach wiejskich.

Działania:

 • przeprowadzenie gruntownego badania socjologicznego, ukazującego stan i oczekiwania wiejskich organizacji obywatelskich,
 • publikacja wyników badań w formie opracowania „Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich”,
 • wydanie pogłębionej analizy wyników badania w formie publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach”,
 • uruchomienie 1 krajowego i 5 regionalnych Centrów Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych dedykowanych organizacjom działającym na obszarach wiejskich,
 • udzielenie setek porad przez zespół ekspertek i ekspertów – wsparcie w zaplanowaniu i realizacji działań oraz w formalizacji działalności,
 • uruchomienie strony internetowej projektu oraz platformy e-learningowej,
 • przeprowadzenie 30 szkoleń,
 • wydanie 8 biuletynów projektowych,
 • organizacja 3 ogólnopolskich konferencji pod hasłem „Razem raźniej”:
  – „Jak organizacje pozarządowe zmieniają polską wieś” (Sandomierz, 21-22.05.2012)
  – „Wczoraj, dziś i jutro wiejskich organizacji pozarządowych” (Łysomice, 10-11.06.2013)
  – „10 lat wiejskich organizacji w Unii Europejskiej” (Warszawa , 9-10.06.2014)
 • przeprowadzenie ewaluacji projektu.

Podsumowanie

Z perspektywy ponad dwóch lat realizacji projektu partnerskiego Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica możemy stwierdzić, że jego realizacja była bardzo potrzebna. Z naszej diagnozy wynikało, że wiejskie organizacje pozarządowe borykają się z wieloma problemami utrudniającymi ich funkcjonowanie, że brakuje im dostępu do szkoleń i usług doradczych.

Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji wiejskich projekt zakładał ułatwienie dostępu do usług szkoleniowych i doradczych oraz wymianę doświadczeń. W tym celu powołano pięć regionalnych biur, które prowadzone były przy organizacjach członkowskich FAOW. Były to:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego
 • „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku,
 • Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja z Legnicy,
 • Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
 • Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Przeprowadzona ewaluacja projektu pokazuje, że osiągnęliśmy zakładane rezultaty, co potwierdzają nasi beneficjenci. Pomogliśmy wielu organizacjom poszerzyć ich działania, wsparliśmy grupy nieformalne w procesie zakładania nowych stowarzyszeń. Z badań ewaluacyjnych wynika także, że nie udało nam się tym wszystkim zaspokoić potrzeb w tym zakresie – tego typu działania powinny być prowadzone w jeszcze szerszym zakresie. Potrzeby szkoleniowe i doradcze wśród wiejskich organizacji są bowiem ogromne. Jednak ważne jest aby usługi zaspokajające te potrzeby były łatwo dostępne i uwzględniały trudności jakie organizacje wiejskie mają w dotarciu do punktów doradczych czy szkoleń w dużych ośrodkach miejskich.

Cele projektu osiągnęliśmy dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i współpracowników zatrudnionych przy jego realizacji, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za współpracę

– Mirosława Tomasik, kierowniczka projektu „Dobry Start”.

Materiały z projektu

TypTytułTematykaRoktematyka_hfiltertyp_hfilter
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 8
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 8, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 7
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 7, , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska ekologia-ochrona-srodowiska finanse organizacje-pozarzadowe zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 6
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 6, , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska edukacja ekologia-ochrona-srodowiska organizacje-pozarzadowe zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 5
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 5, , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska edukacja ekologia-ochrona-srodowiska organizacje-pozarzadowe zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 4
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 4, , , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publiczna zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 3
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 3, , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska ekologia-ochrona-srodowiska fundusze-ue organizacje-pozarzadowe zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 2
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 2, , , , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska edukacja ekologia-ochrona-srodowiska organizacje-pozarzadowe smart-village wspolpraca-z-administracja-publiczna zrownowazony-rozwojbiuletyn
Dobry Start - biuletyn projektowy nr 1
Dobry Start – biuletyn projektowy nr 1, , , , , Zobaczaktywnosc-obywatelska edukacja ekologia-ochrona-srodowiska organizacje-pozarzadowe smart-village wspolpraca-z-administracja-publicznabiuletyn
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich - wyniki badań w projekcie „Dobry Start”
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich – wyniki badań w projekcie „Dobry Start”, Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowepublikacja
Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach
Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowepublikacja