Okres realizacji

13-14.05.2013

Partnerzy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opis projektu

Ogólnopolskie Forum Lokalnych Grup Działania było spotkaniem przedstawicielek i przedstawicieli lokalnych grup działania poświęconym doświadczeniom z wdrażania podejścia Leader w okresie 2007-2013 i planowaniu okresu 2014-2020. Miejscem realizacji konferencji zrealizowanej w dniach 13 i 14 maja 2013 było Centrum Konferencyjno-Bankietowe Knieja w Supraślu. Organizatorami Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Forum LGD było okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i podsumowania dokonań organizacji wdrażających LEADER PROW. Uczestnicy wzięli udział w panelach dyskusyjnych, wystąpieniach ekspertów i praktyków oraz w warsztatach tematycznych (zobacz program). Ważnym elementem FORUM LGD była dyskusja nad dobrym zakończeniem wdrażania Osi LEADER PROW i wnioskami, które płyną z tego procesu dla Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność (RLKS, ang. CLLD), jak również nad okresem przejściowym pomiędzy okresami programowania funduszy europejskich.

W konferencji udział wzięło ponad 350 osób.

Forum Lokalnych Grup Działania objęte było patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.

Dokumenty pokonferencyjne