„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Okres realizacji

Rozpoczęcie: 01 czerwca 2022
Zakończenie: 31 października 2023

Finansowanie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Formy realizacji operacji

W ramach operacji zorganizowane zostaną:

  • osiem hybrydowych spotkań;
  • dwadzieścia spotkań stacjonarnych;
  • spotkanie on-line;
  • konferencja.

Operacja polega na przeprowadzeniu debat regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji i środowisk wiejskich, szczególnie osób młodych, celem przygotowania polskiego stanowiska na Europejski Parlament Wiejski (EPW), a następnie upowszechnienia ustaleń ze spotkania EPW w Kielcach w społecznościach wiejskich.

Opis projektu

Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

Partner KSOW:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich wraz z Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 czerwca 2022 r. i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Celem operacji jest zwiększenie aktywności lokalnych społeczności wiejskich w Polsce, w tym szczególnie osób poniżej 35 roku życia, w kreowaniu i wdrażaniu polityk wobec wsi oraz wymianie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich.

Grupa docelowa

Operacja skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (formalnych i nieformalnych) działających na obszarach wiejskich a także osoby działające
w organizacjach i aktywni mieszkańcy wsi ze wszystkich województw. Partner szczególną uwagę chce zwrócić na włączenie młodych przedstawicieli społeczności wiejskich (do 35 roku życia), którzy będą stanowili co najmniej połowę uczestników spotkań.

Przewidywane efekty

Najważniejszym efektem operacji będzie zwiększenie aktywności lokalnych społeczności wiejskich (w tym szczególnie osób młodych) w kreowaniu polityk wobec wsi oraz w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie krajowym a także europejskim.

Dodatkowym efektem będzie zapoznanie się polskich społeczności i organizacji wiejskich
z dobrymi praktykami rozwoju obszarów wiejskich w innych krajach UE i w miarę możliwości ich wdrożenie w Polsce.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucjami odpowiedzialnymi za treść informacji są: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”