Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Porozumienie podpisały następujące organizacje:

 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Fundacja Idealna Gmina,
 • Fundacja IUCN Poland,
 • Fundacja Wspomagania Wsi,
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
 • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów,
 • Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
 • Polska Zielona Sieć,
 • Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”,
 • WWF Polska.

Do września 2005 roku Deklarację podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń. Obecnie, w 2020 roku, FAOW składa się z ponad 100 zarejestrowanych organizacji.

 • 2002

  FAOW zostaje powołane do życia

 • 2003

  Przystąpienie FAOW do sieci PREPARE

 • 11 października 2004

  Organizacje członkowskie podczas II Walnego Zgromadzenia FAOW zdecydowały o podjęciu działań w kierunku sformalizowania FAOW

 • 18 marca 2005

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAOW przyjęło wstępny projekt statutu oraz zdecydowało, że FAOW przyjmie formę prawną związku stowarzyszeń.

 • 21 września 2005

  Podczas Zebrania Założycielskiego powołano związek stowarzyszeń FAOW (76 organizacji z całej Polski, w tym 26 Lokalnych Grup Działania)

 • Październik 2007

  FAOW jest organizatorem corocznego spotkania PREPARE (po ang. PREPARE Gathering), odbywa się ono w Przemyślu, z warsztatami wędrownymi częściowo również w Ukrainie.

 • 2009-2012

  Realizacja projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”

 • 2011-2014

  Realizacja projektu „Dobry Start – centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”

 • 2015

  Realizacja projektu „Przedsiębiorcze i niezależne NGO”

 • 2018-2019

  Realizacja projektu Akademia Umiejętności Animatora LGD

 • 2019

  Rozpoczęcie realizacji projektu instytucjonalnego „FAOW czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi”

 • 2020

  rRozpoczęcie realizacji projektu „Obywatelskie obserwatorium aktywności wsi”