KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIEGO

 

 1. Administratorem danych osobowych Przedstawiciela jest: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ul. Smolna 34/7, 00-375 Warszawa.
 2. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Przedstawiciela:
  1. imię i nazwisko;
  2. miejsce pracy;
  3. numer telefonu;
  4. adres email.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem podjęcia funkcji przedstawiciela stowarzyszenia członkowskiego. Brak podania danych osobowych przez Przedstawiciela uniemożliwi podjęcie przez niego funkcji przedstawiciela stowarzyszenia członkowskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji celów statutowych Administratora, a także w celach kontaktowych– dane będą przetwarzane przez okres pełnienia funkcji przedstawiciela stowarzyszenia członkowskiego;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku wykonywania obowiązków prawnych wynikających z pełnienia funkcji przedstawiciela stowarzyszenia członkowskiego– dane będą przetwarzane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa;
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak promocja działalności Administratora, publikacja listy przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich oraz ewentualne dochodzenie roszczeń- dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (nie dłużej niż 20 lat) lub do czasu ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami.
 5. Przedstawicielowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia ich przetwarzania;
  5. przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W sprawach związanych z danymi Przedstawiciela, w szczególności realizacją swoich praw, należy się skontaktować z Administratorem danych, w szczególności na adres: sekretariat@faow.org.pl
 7. Odbiorcami danych osobowych Przedstawiciela będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności: informatyczne, kserograficzne, prawne, księgowe, promocyjne, jak również podmioty odpowiedzialne za kontrolę projektów organizowanych przez Administratora oraz współorganizujące je z Administratorem, grantodawcy, podmioty świadczące usługi hotelarskie i lotnicze oraz w przypadku wizerunku odbiorcy akcji promocyjnej.
 8. Dane osobowe Przedstawiciela mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe Przedstawiciela nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 10. Przedstawicielowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.