KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ul. Smolna 34/7, 00-375 Warszawa.
 2. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestnika:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres email;
  3. wizerunek;
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie. Brak podania danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwi jego uczestnictwo w Projekcie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, nie wyrażenie zgody na przetwarzanie nie wpływa na udział Uczestnika w Projekcie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody w celu przesyłania informacji o organizowanych przez Administratora Projektach drogą elektroniczną – dane będą przetwarzane do chwili wycofania zgody;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, organizacji Projektu, a także w celach kontaktowych w związku z wykonywaniem umowy– dane będą przetwarzane do chwili zakończenia wykonywania umowy przez obie strony;
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak promocja działalności Administratora czy też dochodzenie ewentualnych roszczeń- dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń (nie dłużej niż 20 lat) lub do czasu ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia ich przetwarzania;
  5. przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w dowolnej formie w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres wskazany w punkcie 1 lub w formie wskazanej w punkcie 7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W sprawach związanych z danymi Uczestnika, w szczególności realizacją swoich praw, należy się skontaktować z Administratorem danych, w szczególności na adres: sekretariat@faow.org.pl .
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności: informatyczne, kserograficzne, prawne, księgowe, promocyjne, uczestnicy Wydarzenia, jak również podmioty odpowiedzialne za kontrolę projektów organizowanych przez Administratora oraz współorganizujące je z Administratorem, grantodawcy, podmioty świadczące usługi hotelarskie i lotnicze oraz w przypadku wizerunku odbiorcy akcji promocyjnej.
 9. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.