Okres realizacji

1-2.12.2016

Partnerzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Sieć LGD

Finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis projektu

W dniach 1-2.12.2016, w Rawie Mazowieckiej, odbyła się konferencja „Podejście LEADER w Polsce”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a za jej przygotowanie od strony merytorycznej i metodycznej odpowiadało Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Polska Sieć LGD (PS LGD). Uczestnikami było ok. 350 przedstawicieli i przedstawicielek Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski, a także przedstawiciele MRiRW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich.

Konferencja „Podejście LEADER w Polsce” miała na celu:

  • podsumowanie 12 lat wdrażania podejścia LEADER w Polsce,
  • omówienie pierwszych doświadczeń z realizacji tego podejścia w okresie 2014-2020,
  • rozpoczęcie dyskusji nad kształtem podejścia LEADER/RLKS po roku 2020.

Konferencja składała się z części plenarnej oraz warsztatów w podgrupach. Pełny program wydarzenia dostępny jest tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się z przyjętą na koniec konferencji Deklaracją w zakresie podejścia LEADER w Polsce po roku 2020.