Okres realizacji

2009-2012

Partnerzy

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (koordynacja)
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)
Collegium Civitas (CC)
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Związek Miast Polskich (ZMP)

Finansowanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

Projekt powstał w celu zwiększenia zakresu oraz poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej, w szczególności samorządowej (jednostek samorządu terytorialnego – JST) i organizacji pozarządowych. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości korzyści płynących ze współpracy pomiędzy administracją publiczną i III sektorem oraz upowszechnienie wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w obszarze współpracy organizacji pozarządowych i JST. Kluczowym elementem projektu było opracowanie (na podstawie zebranych doświadczeń i ich analiz) i publikacja poradnika zawierającego „Model współpracy” organizacji pozarządowych i JST.

Działania:

 • badania dotyczące współpracy międzysektorowej i publikacja ich wyników w formie ekspertyz,
 • identyfikacja dobrych praktyk w zakresie współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych na poziomie regionalnym w celu wypracowania „Modelu współpracy”,
 • dyskusje z ekspertkami i ekspertami oraz porady on-line
 • Organizacja konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”,
 • opracowanie i upowszechnienie „Modelu współpracy” w oparciu o przeprowadzone konsultacje i analizy, zawierającego praktyczne porady dotyczące współpracy międzysektorowej oraz opisującego dobre praktyki w tym zakresie,
 • opracowanie i upowszechnienie „Poradnika modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, będącego zbiorem praktycznych wskazówek jak wdrażać „Model współpracy”,
 • opracowanie Indeksu Jakości Współpracy (IJW) pozwalającego oceniać i porównywać poziom jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie grupy trenerów wspomagających wdrażanie wysokich standardów współpracy,
 • organizacja konferencji podsumowujących projekt i upowszechniających jego rezultaty,
 • przeprowadzenie działań promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.

Rola FAOW w projekcie:

 • organizacja spotkań konsultacyjnych dotyczących założeń Modelu, z udziałem organizacji wiejskich,
 • udział w pracach projektu ekspertek i ekspertów ze znajomością problematyki wiejskiej,
 • przygotowanie specjalnych wydań tematycznych „Biuletynu FAOW”,
 • analiza i upowszechnienie doświadczeń współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi w innych krajach, dzięki kontaktom z podobnymi do FAOW sieciami organizacji wiejskich,
 • przygotowanie konferencji regionalnych prezentujących dokonania projektu i upowszechniających dobre praktyki współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Materiały z projektu

TypTytułTematykaRoktematyka_hfiltertyp_hfilter
Model współpracy - biuletyn projektowy nr 3
Model współpracy – biuletyn projektowy nr 3, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznabiuletyn
Model współpracy - biuletyn projektowy nr 2
Model współpracy – biuletyn projektowy nr 2, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznabiuletyn
Model współpracy - biuletyn projektowy nr 1
Model współpracy – biuletyn projektowy nr 1, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznabiuletyn
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznapublikacja
Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną
Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną, Zobaczorganizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznapublikacja
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, , Zobaczaktywnosc-obywatelska organizacje-pozarzadowe wspolpraca-z-administracja-publicznapublikacja