Okres realizacji

2017-2019

Partnerzy

Fundacja Fundusz Współpracy

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Finansowanie

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Wartość projektu: 960 525,00 zł

Ze środków europejskich: 809 530,47 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych projektu

Ze środków dotacji docelowej: 150 994, 53 zł

Opis projektu

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – tych kompetencji, które są niezbędnym do udziału tych organizacji w procesie stanowienia prawa. Zagadnienie jest wieloaspektowe, ponieważ zakres podnoszenia kompetencji w projekcie obejmował dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich – w tym prawo gospodarcze czy też prawo pracy, a także tematy ogólne takie jak ekonomia z elementami polityki przemysłowej, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa. W ramach projektu prowadzono: webinaria, warsztaty, doradztwo i szkolenia praktyczne, specjalistyczne oraz szkolenia dla trenerów organizacji wiejskich.

Projekt był adresowany do działających na wsi i w małych miastach organizacji pozarządowych, których liczbę w Polsce szacuje się na 31.000 – 43.000. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Z badania przeprowadzonego przez FAOW w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie wynika, że większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa. Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy POW ER „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym” – podniesienie kompetencji organizacji wiejskich umożliwi im udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, w którym do tej pory uczestniczyły w bardzo ograniczonym zakresie. Zakres aktów prawnych, które wpływają na sytuację mieszkańców wsi jest bardzo szeroki i większe zaangażowanie organizacji wiejskich znacząco wpłynie na usprawnienie procesu stanowienia prawa i podniesienie jego jakości. Projekt przyczyni się też do zbudowania zaplecza eksperckiego dla organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach.

Działania:

  • szkolenia specjalistyczne, dla zainteresowanych organizacji wiejskich, poświęcone tematom wymagającym specjalistycznej wiedzy, na przykład: ustawodawstwo dotyczące sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych; ustawodawstwo dot. turystyki (w tym turystyki wiejskiej); tematy związane z gospodarką leśną, rybołówstwem itp.;
  • szkolenia dla trenerów organizacji wiejskich – ich celem było zbudowania trwałego potencjału organizacji wiejskich do uczestniczenia w procesie stanowienia prawa. Spośród uczestników szkoleń na podstawie wyników testu sprawdzającego oraz już posiadanych umiejętności trenerskich (znaczna część organizacji wiejskich współpracujących z FAOW, w tym Lokalne Grupy Działania, których ponad 30 jest członkami FAOW, dysponuje już umiejętnościami trenerskimi) wybrano osoby, które same będą mogły prowadzić dalsze szkolenia po zakończeniu projektu;
  • szkolenia / doradztwo w zakresie umiejętności cyfrowych;
  • stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu (jej wersja archiwalna dostępna jest tutaj);
  • cykl webinariów (szkoleń online) na tematy związane z procesami stanowienia prawa dotyczącego obszarów wiejskich;
  • organizacja (19.10.2019) seminarium naukowego „Wpływ kultury prawnej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego”, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele świata nauki, władze samorządowe oraz sołtysi, członkowie LGD. Podczas seminarium dyskutowano o stanie kultury prawnej w lokalnych społecznościach, o roli NGO w podnoszeniu poziomu kultury prawnej w lokalnych społecznościach wiejskich i o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Adresaci

Szkolenia skierowane były do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i małych miast z całej Polski. W trakcie szkoleń uczestnicy dowiedzieli się, czym jest proces stanowienia prawa, poznali procedury stanowienia prawa, najważniejsze dla organizacji wiejskich obszary prawa oraz narzędzia pozwalające na aktywny udział w procesie stanowienia prawa. Szkolenia miały charakter praktyczny i dlatego też poza niezbędną wiedzą teoretyczną uczestnicy szkoleń zdobywali umiejętności wystąpień publicznych, formułowania poglądów, poznawali konkretne narzędzia pozwalające na udział w procesie stanowienia prawa.