Okres realizacji

2015

Partnerzy

Projekt realizowany samodzielnie

Finansowanie

Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020

Projekt w liczbach

192 godziny szkoleń

8 cykli szkoleń w 8 subregionach dla 82 organizacji pozarządowych

160 uczestników szkoleń

którzy nabyli wiedzę praktyczną i teoretyczną nt. działalności odpłatnej/gospodarczej

82 organizacje pozarządowe

biorące udział w szkoleniach

400 godzin konsultacji

dla 82 organizacji pozarządowych

424 godziny wolontariatu

1 Dziennik

Dobrych Praktyk

22 przykłady

działalności odpłatnej/gospodarczej

1 konferencja

Opis projektu

Projekt „Przedsiębiorcze i niezależne NGO” realizowany był przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w okresie maj-grudzień 2015 roku. Korzystał z dofinansowania z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Głównym celem projektu było wzmocnienie i profesjonalizacja 80-ciu polskich organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności oraz zmiana sposobu ich zarządzania.

Uczestnicy

Adresatem bezpośrednim projektu było 80 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) z całej Polski. Jedynym kryterium wyboru organizacji biorących udział w szkoleniach był fakt prowadzenia organizacji pozarządowej i dobra wola nabycia wiedzy o możliwościach prowadzenia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej.  Założono także, że prace nad biznes planem i udział w projekcie nie obligują organizacji do zmian statutowych oraz do prowadzenia/otworzenia działalności gospodarczej. O uczestnictwie w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń.

W ramach projektu udało się wzmocnić 82 polskie organizacje pozarządowe. Udział w szkoleniu umożliwił im:

  • nabycie wiedzy i umiejętności teoretycznych oraz praktycznych planowania przychodów i wydatków w organizacji,
  • ocenę konkurencyjności swojej oferty na rynku w ujęciu biznesowym,
  • analizę własnych zasobów (rzeczowych i osobowych) w tworzeniu ofert współpracy i prowadzenia ciągłych ofert usługi dla danej grupy odbiorców.

Dzięki realizacji projektu organizacje pozarządowe:

  • zweryfikowały swoje statuty – część organizacji jeszcze w trakcie trwania projektu modyfikowało zapisy, aby dostosować bieżące działania do zapisów statutowych i móc realizować swoje cele w elastyczny sposób,
  • odkryły albo uświadomiły sobie swoje zasoby, które są ich mocnymi stronami, na których mogą bazować przy planowaniu działalności odpłatnej czy gospodarczej,
  • nauczyły się też mówić językiem korzyści,
  • potrafią odróżnić proces/działania od usługi czy produktu,
  • część uczestników projektu uruchomiła działalność odpłatną i zaczyna legalnie pobierać pierwsze opłaty od uczestników zajęć, które oferują,
  • liderzy organizacji poprawili znajomość prawa: teraz potrafią odróżnić sponsoring od darowizny,
  • znają konsekwencje obu form finansowania NGO, wiedzą, że oprócz dotacji mogą korzystać z bogatej kafeterii sposobów pozyskiwania środków: poprzez zbiórki publiczne, loterie, crowdfunding czy uruchomienie działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Działania

W ramach projektu zorganizowano osiem cykli szkoleń (po jednym dla każdego subregionu), które składały się z jednego szkolenia dwudniowego i jednego szkolenia jednodniowego (razem 24 godziny szkoleniowe). Szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów – ekspertów FAOW, którzy mieli umiejętności, zdolności trenerskie oraz doświadczenie w pracy w organizacji oraz prowadzeniu odpłatnej i/lub gospodarczej działalności w organizacjach pozarządowych. W związku z tym przekazywana wiedza posiadana przez trenerów miała charakter teoretyczny i praktyczny.

W działania projektu zaangażowanych było 7 wolontariuszy, co znacznie ułatwiło proces rekrutacji, organizacji szkoleń, promocji projektu w poszczególnych subregionach Polski.

Każdy uczestnik szkolenia miał zapewniony nocleg, wyżywienie a także otrzymał drukowane materiały szkoleniowe i materiały promocyjne oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego).

W ramach projektu zapewnione było również doradztwo dla NGO (do 5 h na jedno NGO) – prowadzone było pomiędzy 2-dniowym a 1-dniowym szkoleniem w zakresie przygotowania biznes planów. Uczestnicy szkoleń wraz z pozostałymi członkami organizacji przy wsparciu doradcy dopracowywali przygotowane na szkoleniu biznes plany dla działalności odpłatnej i/lub gospodarczej na podstawie analizy własnych zasobów i pomysłów.

Ponadto w ramach projektu został opracowany Dziennik Dobrych Praktyk, który zawierał pomysły zmian w działalności w 20 organizacjach pozarządowych z różnych branż (m.in. edukacja, kultura, sport, turystyka, rekreacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska i ekologia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, prawo i jego ochrona, rynek pracy i zatrudnienie).  Dziennik, jako kompendium doświadczeń, może stanowić natchnienie dla organizacji, które nie zostały objęte bezpośrednim wsparciem w projekcie, a są zainteresowane zmianą zasad działania.

Na koniec projektu została zorganizowana w Warszawie konferencja z udziałem uczestników projektu, realizatorów oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OFOP-u. Wystąpienia podczas konferencji były poświęcone głównie wsparciu organizacji pozarządowych w zakresie rozpoczęcia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej, funduszom europejskim na ich działalność i rozwój w następnym okresie programowania. Konferencję zaszczycił swoją obecnością Wiceminister Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podzielił się z uczestnikami swoją wiedzą na temat działalności organizacji społecznych na terenach wiejskich, ale także przedstawił wyzwania, które widzi na początku swojej służby w Ministerstwie.

Zdjęcia z projektu