Okres realizacji

Rozpoczęcie 2019-05-01
Zakończenie 2021-12-31

Finansowanie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  na lata 2018 – 2030

Opis projektu:

Rozwój FAOW, czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsito  projekt instytucjonalny, którego głównym celem jest wzmocnienie relacji i poprawa komunikacji pomiędzy FAOW a organizacjami członkowskimi oraz wypracowanie długofalowych rozwiązań, stanowiących podstawę do budowania stabilności funkcjonowania organizacji, zwiększania jej rozpoznawalności, a także wzmacniania kompetencji osób zaangażowanych w działania FAOW.

Działania:

  • Badanie potrzeb organizacji wiejskich, na podstawie którego wypracowane zostaną szczegółowe wytyczne dla pozostałych działań (np. tematy szkoleń, założenia planu komunikacji etc.);
  • wsparcie pracy biura FAOW – zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu i narzędzi informatycznych;
  • organizacja spotkań planistycznych z organizacjami członkowskimi FAOW i wypracowanie na ich podstawie strategii działania i rozwoju organizacji;
  • opracowanie strategii komunikacji i jej wdrożenie;
  • przygotowanie nowej strony WWW, założenie grupy dla członków i sympatyków na facebooku, odświeżenie profilów w mediach społecznościowych;
  • organizacja spotkań tematycznych dla członków oraz interesariuszy FAOW – minimum 2 rocznie;
  • organizacja –- 16 seminariów regionalnych; przy pomocy organizacji członkowskich
  • organizacja 2 ogólnopolskich szkoleń (2-3 dni) dla członków organizacji;
  • organizacja 2 Konferencji Krajowych, stanowiących okazje do rozmów na ważne dla FAOW tematy, ale także do rocznych podsumowań realizacji niniejszego projektu;
  • udział przedstawicieli FAOW w międzynarodowych spotkaniach.

Beneficjenci/adresaci:

Projekt stanowi formę wsparcia instytucjonalnego, a zatem bezpośrednim beneficjentem projektu jest sam FAOW i organizacje w nim zrzeszone. Pośrednio natomiast, na rozwoju FAOW pod względem rozpoznawalności oraz form wsparcia udzielanego niewielkim organizacjom wiejskim, mogą skorzystać także inne organizacje czy grupy działające na obszarach wiejskich.